Pojištění má výhody i při daňovém přiznání

Zde naleznete odpovědi na časté otázky o daňovém a jiném finančním zvýhodnění, které z životního pojištění plyne.

 

Co musí životní pojištění splňovat, aby se na něj vztahovaly daňové výhody?

  • pojistník (poplatník) je shodný s pojištěným
  • pojištění je sjednáno pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo jde o důchodové pojištění
  • pokud je částka pro případ dožití pevně stanovena, musí činit u pojistné doby 5-15 let minimálně 40 000 Kč; u pojistné doby nad 15 let minimálně 70 000 Kč
  • pojištění končí nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let
  • výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících
  • pojistná smlouva neumožnuje výplatu jiného příjmu (tzv. mimořádný výběr nebo tzv. částečný odkup), který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy

V čem spočívá zvýhodnění pro poplatníka (fyzickou osobu)?

Pojistník/poplatník daně si od základu daně odečte zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období až do výše 12 000 Kč (více § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů). Tato částka se od 1.1.2017 zvyšuje na 24.000 Kč.
Navíc, pokud mu přispívá na životní pojištění zaměstnavatel (příspěvky do max. výše 50 000 Kč), nepodléhá příspěvek zdravotnímu ani sociálnímu pojištění.

V čem spočívá zvýhodnění pro přispívajícího zaměstnavatele?

Pokud přispívá zaměstnavatel zaměstnancům na životní pojištění, jeho příspěvek je až do výše 50 000 Kč osvobozen od daně z příjmů (více § 6 odst. 9 písm. p). Takový příspěvek je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění.

Chcete si spočítat konkrétní úsporu na daních u skupinového pojištění?

Připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulačku, kde zjistí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, kolik lze ušetřit v konkrétním případě.

Co je to Potvrzení o zaplaceném pojistném ke smlouvě životního pojištění?

Toto potvrzení slouží jako výkaz uhrazených částek na životní pojištění pro uplatnění daňového odpočtu. Zasílá se vždy počátkem kalendářního roku v jednom exempláři na adresu klienta (pokud se s pojišťovnou nedohodne jinak).
Potvrzení o zaplaceném pojistném je rovněž dostupné v klientské aplikaci myUNIQA, a to i zpětně za posledních až pět let. Více o myUNIQA najdete zde.

Jak s Potvrzením o zaplaceném pojistném na životní pojištění naložit?

Pokud je pojištěný zaměstnancem, podepisuje u zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmu. Před podpisem předloží Potvrzení o zaplaceném pojistném a kopii pojistné smlouvy. Zaměstnavatel je povinen toto potvrzení zohlednit při výpočtu daně.
Pokud předkládá pojištěný své daňové přiznání sám, přiloží k němu toto potvrzení a kopii pojistné smlouvy.

Co se stane, když se pojištěný rozhodne smlouvu životního pojištění, u níž doposud čerpal daňové zvýhodnění, předčasně ukončit nebo z ní provést mimořádný výběr?

V takových případech je nezbytné zpětně dodanit všechny uplatněné částky (to znamená podat daňové přiznání a uvést jako příjem částky, o které si poplatník v předchozích letech základ daně z důvodu zaplaceného pojistného snížil). Maximálně však za dobu deseti let.

Pokud na danou smlouvu přispívá zaměstnavatel, musí mu být rozhodnutí o předčasném ukončení smlouvy a/nebo ztrátě daňového zvýhodnění rovněž sděleno, a to do konce kalendářního měsíce, kdy k ukončení smlouvy nebo mimořádnému výběru z ní dojde.
Je předepsána povinnost dodanit i příspěvek zaměstnavatele. Příspěvek se stane příjmem ze závislé činnosti. Tato povinnost se týká pouze příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem od 1. 1. 2015.


Není vám něco o daňovém zvýhodnění životního pojištění jasné? Napište nám na e-mail zivot@uniqa.cz, ozveme se vám zpět.